Rybolov Tatrách

RYBOLOV POD VYSOKÝMI TATRAMI

Vysokými Tatrami prechádza hlavné európske rozvodie medzi Čiernym a Baltickým morom, vodu z Tatier odvádza 40 potokov, ktoré sa zlievajú do 4 väčších riek. V čistých vodách podtatranských potokoch je hojne zastúpený pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) a lipeň obyčajný (Thymallus thymallus). Vyskytuje sa tam tiež sivoň americký (Salvelinus fontinalis), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) a podustva severná (Chondrostoma nasus). Lov rýb na týchto pstruhových vodách je povolený od 16.04 do 31.08. Lov lipňa obyčajného je povolený od 01.06 do 31.9.

Salmo trutta

Denný čas lovu rýb:

apríl a september od 06.00 do 19.00 h,
máj a august od 05.00 do 21.00 h,
jún a júl od 04.00 do 22.00 h.

Lovná miera rýb:

Povolené je privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru

pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), 25 cm
pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), 25 cm
sivoň americký (Salvalinus fontinalis), 25 cm
lipeň obyčajný (Thymallus thymallus), 27 cm

V pstruhových vodách si loviaci môže v jednom dni privlastniť najviac štyri kusy lososovitých druhov rýb, vrátane lipňa alebo štyri kusy podustvy, mreny severnej alebo ich kombináciu. Privlastnením si štyroch kusov týchto rýb sa denný lov končí. Množstvo ostatných druhov rýb, ktoré si možno počas lovu privlastniť je najviac 5 kg.

Ryby ulovené v čase individuálnej ochrany, alebo ryby, ktoré nedosahujú predpísanú lovnú mieru, loviaci musí s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody a to i vtedy, ak sú akokoľvek poranené; to isté platí aj o ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne náväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

V pstruhových vodách sa zakazuje:

a) loviť viac než jednou udicou,
b) používať ako nástrahu živú rybku,
c) používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri,
d) pri love prívlačou na mŕtvu rybku používať viac než jeden háčik,
e) loviť na plávanú a položenú,
f) používať pri love viac ako jednu nástrahu okrem lovu na umelé mušky,
g) používať ako nástrahu červy a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,
h) loviť viac ako tri dni v týždni.

ZOZNAM RYBÁRSKYCH REVÍROV MO SRZ POPRAD

KAPROVÉ REVÍRY

4-3370-1-1 VN - Grébpark
Vodná plocha veľkej nádrže v meste Poprad.
Grebpark

4-3570-1-1 VN - Malý Grébpark
Vodná plocha malej nádrže v meste Poprad.

PSTRUHOVÉ REVÍRY

4-2000-4-1 Poprad č. 7
Čiastkové povodie rieky Poprad od hate v obci Veľká Lomnica po ústie Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad – Matejovce a potok Na rovni, Na Matejovský vrch a Rovný potok od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

4-2260-4-1 Skalnatý potok
Skalnatý potok od ústia v obci Veľká Lomnica po hranicu TANAPu a potoky Pasienkový, Chotárny, Hlboký, Lomnický, od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

4-2480-4-1 Studený potok
Studený potok od ústia nad obcou Veľká Lomnica po hranicu TANAPu a potoky Nové lesy, Náhon pod Starou Lesnou, Pod čiapkou od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

4-0310-4-1 Červený potok č. 1
Červený potok od ústia pod obcou Mlynica po ústie Novolesnianskeho potoka, Skalný potok od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu po hranicu TANAPu.

4-2010-4-1 Poprad č. 8
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Slavkovského potoka v mestskej časti Poprad - Matejovce po ústie potoka Teplica a potoky Fujara, Kamenný potok, Hozelecký potok, Husí jarok, Potôčky, Kadluby, Slatina, Krížna od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
V súlade s § 13 ods.1 písm. e) zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve sa zakazuje lov na rieke Poprad pri vodohospodárskej stavbe „Hať Poprad“ r. km 118,450 pri malej vodnej elektrárni („MVE“) v tabuľami vyznačenej vzdialenosti menšej ako 60 m od prepadovej hrany telesa hate. Tabule sú umiestnené na ľavej a pravej strane brehovej čiary.

4-2330-4-1 Slavkovský potok
Slavkovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Matejovce po hranicu TANAPu a potoky Drumbľa, Hrachovište, Piesočný potok, Mútny potok, Ťarbavý potok, Štiavnik od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

4-3110-4-1 Velický potok
Velický potok od ústia v mestskej časti Poprad - Spišská Sobota po hranicu TANAPu a Čierny potok od ústia po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu, okrem Batizovského potoka.

4-0490-4-1 Gerlachovský potok
Gerlachovský potok od ústia v mestskej časti Poprad - Veľká po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky po hranicu TANAPu.

4-0680-4-1 Hornád č. 6
Čiastkové povodie rieky Hornád od ústia potoka Teplično v obci Betlanovce po pramene a potoky Teplično, Ždiar, Olšovec, Dubnický potok, Boršov potok, Breziny, Krikľavý potok, Krížový potok, Karkovjak, Kravjansky potok, Polákov potok, Červenec, Vikartovský potok, Jedlinský potok, Malý Hornád od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.
hornad31032007185
4-0210-4-1 Bystrá
Potok Bystrá od ústia v obci Spišské Bystré po pramene a potoky Kubášok, Zimná voda, Korenianka, Mojžiška, Mokrý potok, od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

4-0470-4-1 Gánovský potok č. 1
Gánovský potok od ústia nad obcou Betlanovce po cestný most v obci Hôrka - časť Prímovce a potoky Hôrka, Tarnovský potok a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

4-3180-4-1 Vernársky potok
Vernársky potok od ústia pod obcou Hranovnica po pramene a potoky Kotlička, Teplý potok, Mlynica, Strateník a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

CHOVNÉ REVÍRY

4-0300-4-2 Červený potok
Červený potok od ústia do Slavkovského potoka pod obcou Veľký Slavkov po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

4-0320-4-2 Červený potok č. 2
Červený potok od ústia Novolesnianskeho potoka po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

4-0190-4-2 Breziny
Potok Breziny od ústia do Velického potoka po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

4-3540-4-2 VN - Letisko
Vodná plocha nádrže pri Letisku Poprad – Tatry.

4-2750-4-2 Teplica
Potok Teplica od ústia po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene, okrem potoka Skomelec.

4-0480-4-2 Gánovský potok č. 2
Gánovský potok od cestného mosta v obci Hôrka – časť Prímovce po pramene a ostatné bezmenné prítoky od ústia po pramene.

4-1530-4-2 Novolesniansky potok
Novolesniansky potok od ústia nad obcou Mlynica po hranicu TANAPu a ostatné bezmenné prítoky od ústia po hranicu TANAPu.

Zdroj: www.mosrzpoprad.sk

Nízke Tatry

Ryby Nízkych Tatier sú viazané na rieky a potoky horského (pstruhového) a podhorského (lipňového) pásma. Medzi najbežnejšie druhy patrí pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), ktorý sa vyskytuje prevažne v horskej a podhorskej zóne. Sprievodným druhom pásma pstruha je hlaváč pásoplutvý (Cottus poescilopus). Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) je druh typický pre podhorské pásmo.
Všetky tri spomínané druhy rýb patria medzi významné bioindikátory čistoty vôd. Z ostatných druhov rýb žijú v tokoch Nízkych Tatier hlavátka podunajská (Hucho hucho), slíž severný (Noemacheilus barbatulus), čerebľa obyčajná (Phoxinus phoxinus), hrúz obyčajný (Gobio gobio), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) a podustva severná (Chondrostoma nasus). Do tatranských riek prenikli i nepôvodné druhy rýb ako sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) či pstruh dúhový (Salmo gairdnerii).

Zdroj: www.napant.sk