Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť Sorger, s.r.o., IČO: 46753958, so sídlom Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad (ďalej len: "správca").
 2. Spoločnosť Sorger, s.r.o. postupuje od 25.5.2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 3. Kontaktné údaje správcu sú:
  • adresa: Sorger, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad,
  • e-mail: info@domalenka.sk,
  • telefón: 00421 (0) 2 21 02 57 57.
 4. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 5. Správca vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu možno kontaktovať e-mailom na: gdpr@domalenka.sk.
   

II.
Ktoré Vaše osobné údaje spracovávame

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 1. Meno a priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa a telefónne číslo. 
 2. Užívateľské meno a heslo.
 3. Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo Vašom účte, najmä uložená adresa, nastavenia newsletterov a sms správ.
 4. Údaje o Vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate.
 5. Údaje z Vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenzii hotela na našom webe a Vaše fotografie, ktoré k recenzii pripojíte.
 6. Údaje o Vašom správaní na webe, ktoré pobyty a hotely si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia.
 7. Údaje súvisiace s využitím call centra, ktorými sú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom. Pre tento účel údaje uchovávame po dobu najviac 1 mesiaca. 
 8. Ak si u nás objednáte poistenie, budeme ako prevádzkovateľ za účelom vybavenia Vašej objednávky tiež spracovávať Vaše identifikačné údaje a údaje o Vašej objednávke. Ako sprostredkovateľ môžeme pre poisťovňu získavať Vaše rodné číslo. Tieto údaje odovzdávame poisťovni UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, sms a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, sms a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

IV.
Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. 
Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

 1. Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním. 
 2. Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. Cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webové stránky a služby.
 3. Na tomto webe je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom patričného nastavenie správania ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností:

  Facebook
  Google
  Sklik.cz
  Onesignal.com
   
 4. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

VI.
Newsletter

 1. E-maily s akciovými pobytmi a článkami Vám zasielame pokiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
 2. Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu.
 3. Odber e-mailov môžete kedykoľvek ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile alebo nám to oznámte odpoveďou na e-mail, ktorý sme Vám zaslali.

VII.
SMS

 1. SMS s akciovými pobytmi, akciami, zľavami a dôležitými informáciami Vám zasielame, pokiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
 2. Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu.
 3. Odber SMS môžete kedykoľvek ukončiť zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním SMS oznámení na e-mailovú adresu: info@domalenka.sk.

VIII.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúci služby prevádzkovanie www stránky a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním www stránky,
  • zaisťujúci marketingové služby.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Celé spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EU.

IX.
Vaše práva

Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať, aké Vaše osobné údaje spracúvame, prípadne nás vyzvať o vymazanie Vašich osobných údajov a a my tak urobíme v lehote maximálne 30 dní. V niektorých prípadoch sme obmedzení zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
   

X.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
   

XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte vyplnením internetového formulára na odosielanie noviniek a newsletterov, potvrdzujete tiež, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.