Návštevný poriadok Malá Fatra

Podmienky kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma
(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov ustanovuje zákon a osobitné predpisy.2)
(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom za účelom kultúrno-výchovného využívania, najmä však za účelom poznávania prírody a výchovy k jej ochrane.
(3) Návštevníci pri pohybe po území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov, alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušeniu pokoja a ticha, najmä používaním zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty mimo uzavretých stavieb a vyhradených miest uvedených v prílohe č. 3. Na území národného parku nie je povolené premiestňovať prírodniny, najmä skaly.
(4) Návštevníci sa môžu pohybovať:
a) peši na území národného parku po turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ako aj miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov uvedených v prílohe č. 3 v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) len v čase od 6:00 hod. do 21:00 hod. a v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) len v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod.; časové obmedzenie sa nevzťahuje na miesta vyhradené pri jestvujúcich stavbách uvedené v prílohe č. 3 časti A, v bodoch 3 až 6 a 9 až 12,
b) bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom, cyklotrasách a vyhradených účelových komunikáciách uvedených v prílohe č. 2,
c) motorovým vozidlom, motorovou štvorkolkou, motorovou trojkolkou a snežným skútrom (ďalej len „motorové vozidlo“) na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom a osobitnými predpismi,3) a vyhradených účelových komunikáciách a trasách uvedených v prílohe č. 2, ak pohyb po nich nie je zakázaný alebo obmedzený.
(5) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke.
(6) Na účely kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma sa vyhradzujú miesta na vykonávanie športových a rekreačných aktivít, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 3.

Zoznam miest vyhradených na vykonávanie športových a rekreačných aktivít na území národného parku a jeho ochranného pásma

A. Miesta vyhradené na pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov na území národného parku

1. Sedlo Medzirozsutce - do vzdialenosti 50 metrov od červeno značenej trasy turistického chodníka na juh (smerom k osade Biela).
2. Sedlo Medziholie - lúčny porast do vzdialenosti 50 metrov od ukazovateľa smeru (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec).
3. Priestor pri Chate pod Chlebom do vzdialenosti 50 metrov od objektu (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb).
4. Chata pod Suchým - do vzdialenosti 100 metrov od objektu.
5. Chata na Grúni - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
6. Chata na Kľačianskej Magure - priestor do vzdialenosti 100 metrov od objektu.
7. Vrátna dolina (údolná časť pozdĺž Štefanovského potoka a pozdĺž Vrátňanky, vrátane bočného prítoku od sedla Príslop) - priestor ohraničený okrajom lesných porastov pod dolnou hranicou lesa.
8. Malá Lučivná - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesných porastov.
9. Chata pod vodopádom (Šútovská dolina) - priestor do vzdialenosti 20 metrov od objektu.
10. Hradská dolina - priestor do vzdialenosti 30 metrov od rekreačnej chaty.
11. Lokalita Jarolím, k.ú. Sučany - priestor vo vnútri zastavaného územia chatovej osady a do vzdialenosti 100 metrov od krajnej chaty.
12. Jánošíkovo, k.ú. Lipovec - priestor vo vnútri chatovej osady a do 100 metrov od krajnej chaty (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Krivé).
13. Vyústenie Istebnianskej doliny - priestor do vzdialenosti 100 metrov od hranice národného parku mimo lesných porastov.
14. Spojnica Oštiepková mulda - tzv. turistická zjazdovka - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa v úzkom koridore o šírke max. 3m (jedna lyžiarska stopa) vyznačenom zimným tyčovým značením od dolnej stanice vleku v Oštiepkovej mulde západným smerom cez lesný porast Národnej prírodnej rezervácie Chleb a v mieste, kde lanová dráha Vrátna – Snilovské sedlo vchádza do lesného porastu Národnej prírodnej rezervácie Chleb sa napojiť na zeleno značený turistický chodník; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 4.
15. Snilovské sedlo - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa po tzv. zjazdovej trati č. 1, ktorá vedie od vrcholovej stanice lanovej dráhy až k jej údolnej stanici, nad hornou hranicou lesa o šírke 40 m, v pásme lesa vedie v prieseku pre lanovku o šírke max. 28 metrov (nelesná plocha č. 227, LHC Varín 1996-2005); vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 4.
16. Snilovské sedlo - výlučne v zimnom období je možné pohybovať sa v priestore medzi lyžiarskym vlekom v Oštiepkovej mulde smerom k lanovej dráhe Vrátna - Snilovské sedlo (na západ od lyžiarskeho vleku) po hranicu 100 metrov od lanovej dráhy na západ. Severnú hranicu tvorí okraj lesného porastu (hranica Národnej prírodnej rezervácie Chleb), južná hranica je vymedzená spojnicou medzi hornou stanicou lanovej dráhy a hornou stanicou lyžiarskeho vleku v Oštiepkovej mulde. Vymedzený priestor je časťou nelesnej plochy č. 229 (LHC Varín 1996-2005), mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb. Vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 5.

B. Miesta vyhradené na zjazdové lyžovanie a snoubording na území národného parku

1. Vrátna dolina - zjazdové trate prislúchajúce k vlekom na lokalitách:
a) Pavlove lúky - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa po oboch stranách lyžiarskeho vleku; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 6,
b) Čižinka - priestor po oboch stranách lyžiarskeho vleku (od cesty vedúcej k Chate Sokolie po okraj lesa na opačnej strane lúky); vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 7,
c) Príslop - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa, cez ktoré vedie lyžiarsky vlek; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 8,
d) Paseky - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa, cez ktoré vedie sedačková lanovka a tri lyžiarske vleky; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 9,
e) Poludňový Grúň - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa, na ktorom je umiestnených 6 lyžiarskych vlekov; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 10,
f) Oštiepková mulda - v teréne vyznačená zjazdová trať prislúchajúca k lyžiarskemu vleku o dĺžke 700 m a šírke 50m na západ od trasy lyžiarskeho vleku; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 4,
g) Snilovské sedlo (tzv. detská zjazdovka) - v teréne vyznačená zjazdová trať prislúchajúca k lyžiarskemu vleku pri hornej stanici lanovej dráhy Vrátna - Snilovské sedlo, rovnobežnému s lanovou dráhou o dĺžke 320m a šírke 40m na východ od trasy lyžiarskeho vleku; vyhradené miesto je vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 4.
2. Malá Lučivná - zjazdové trate prislúchajúce k:
a) sedačkovej lanovke - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa,
b) lyžiarskemu vleku v údolnej časti Malej Lučivnej - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa,
c) lyžiarskym vlekom na lokalite Magurka - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
3. Kľačianska Magura - zjazdové trate prislúchajúce k lyžiarskym vlekom:
a) pod Chatou na Kľačianskej Magure - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa,
b) vedľa Chaty na Kľačianskej Magure - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa,
c) v lokalite „Dlhá lúka“ (dva vleky) - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
d) Chata pod Suchým
- zjazdová trať prislúchajúca k lyžiarskemu vleku pri chate - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa (len na jednej strane vleku).
5. Chata pod Chlebom
- zjazdová trať prislúchajúca k lyžiarskemu vleku pri chate - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa.
Výkon športových aktivít (lyžovanie, snoubording) na uvedených lyžiarskych tratiach je možný v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod., v lokalitách Paseky, Čižinka a Lúka pod Hotelom Boboty od 7.00 hod. do 22.00 hod.

C. Bežecké lyžovanie na území národného parku

1. Štefanová - Starý Dvor (po trase chodníka určeného pre peších návštevníkov)
2. priestor ohraničený dolnou hranicou lesa od Tiesňav po Starý Dvor
3. Poludňový Grúň - trvalé trávne porasty ohraničené okrajom lesa
4. pre verejnosť sprístupnené turistické chodníky

D. Zakladanie ohňa na území národného parku

Za hranicami zastavaného územia obcí je možné zakladať oheň pri existujúcich stavbách do vzdialenosti 10 metrov od objektu na vyhradených ohniskách.

E. Splavovanie vodných tokov na území národného parku

Rieka Váh v úseku Lipovec - Strečno.
Počas splavovania je možné vystúpiť na breh len v lokalite Balcierová - pltisko.

F. Horolezectvo a skalolezectvo na území národného parku

1. Obšívanka - lokality: Veľká Sokolia veža, Malá Sokolia veža - okrem obdobia od 1.marca do 15.júna
2. Tiesňavy - lokalita: Mních - okrem obdobia od 1. marca do 15. júna
3. Dolné Diery - lokalita: Fajky
4. Belské skaly - lokalita vo vyústení Belskej doliny
5. dolina Bystrička (bývalý lom)

G. Parkovanie na území národného parku

1. Vrátna dolina - záver (100sk)
2. Starý Dvor (90 sk)
3. Štefanová (80 sk)
4. Hotel Boboty (40 sk)
5. lokalita Tiesňavy (10 sk)
6. Nový Dvor - údolná stanica sedačkovej lanovky (85 sk)
7. Malá Lučivná (100 sk)
8. Parkoviská pri jestvujúcich objektoch v rámci schválených parkovacích plôch určených pre ubytovaných hostí.
Parkovanie na uvedených miestach je možné výlučne na vyhradených asfaltových plochách.

H. Miesta vyhradené na výkon verejných športových a turistických podujatí

I. Územie národného parku
1. Trasy turistických chodníkov - výlučne v rámci jednodňových turistických podujatí (výstupy, prechody hrebeňom a pod.) s účasťou do 100 osôb bez možnosti voľného prenocovania v teréne.
2. Lokalita Starý Dvor vrátane lyžiarskych tratí Paseky, Príslop, Čižinka, Pavlove lúky, Poludňový Grúň, lúka pod Hotelom Boboty; organizátor ohlási podujatie na Správu Národného parku Malá Fatra 10 dní pred jeho uskutočnením.
II. Územie ochranného pásma národného parku
1. športové ihriská a areály určené k športovej činnosti
2. autokemping a verejné táborisko Trusalová
3. autokemping Varín
4. verejné táborisko Nižné Kamence
5. amfiteáter Terchová
6. rekreačné zariadenie Marias

I. Miesta vyhradené na bivakovanie na území národného parku

1. priestor pri Chate pod Chlebom do vzdialenosti 100 metrov od objektu (mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb)
2. priestor pri Chate pod Suchým do vzdialenosti 100 metrov od objektu
3. priestor pri Chate na Grúni do vzdialenosti 100 metrov od objektu
4. priestor pri Chate na Kľačianskej Magure do vzdialenosti 100 metrov od objektu

J. Miesta vyhradené k používaniu zariadení spôsobujúcich hlukové efekty

I. Územie národného parku
1. lokality Paseky, Čižinka /lyžiarske zjazdovky/ v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
2. lokalita Malá Lučivná, vrátane lokality Magurka v čase od 9.00 hod. do 17:00 hod.
V lokalitách podľa bodu 1 a 2 je možné takéto zariadenia používať len na vydávanie pokynov a usmernení bez možnosti reprodukovať hudbu.
3. zastavané územie osád Štefanová a Biela
II. Územie ochranného pásma národného parku
1. športové ihriská a areály určené k športovej činnosti
2. autokemping a verejné táborisko Trusalová
3. autokemping Varín
4. verejné táborisko Nižné Kamence
5. amfiteáter Terchová
6. rekreačné zariadenie Marias
7. zastavané územie obcí

K. Miesta vyhradené k používaniu zariadení spôsobujúcich svetelné efekty

(ohňostroje, laserové zariadenia)
Územie ochranného pásma národného parku
- zastavané územie obcí