Návštevný poriadok Národného parku Slovenský raj

Podmienky kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného pásma

(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov ustanovuje zákon a osobitné predpisy1) .
(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom najmä za účelom poznávania prírody a výchovy k jej ochrane.
(3) Návštevníci pri pohybe na území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami, poškodeniu verejnoprospešných zariadení k sprístupňovaniu roklín, zariadení k poskytovaniu informácií a rušeniu pokoja a ticha.
(4) Na území národného parku sa môžu návštevníci peši pohybovať mimo zastavaného územia obcí len po turistických a náučných chodníkoch a na miestach vyhradených pre pohyb návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov, ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný, a to len v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka. Časové obmedzenie neplatí pre vyhradené areály.
(5) Na území národného parku a jeho ochranného pásma sa môžu návštevníci pohybovať na bicykli mimo zastavaného územia obcí len po cyklotrasách, a to v čase od hodiny po
východe slnka po hodinu pred západom slnka a po cestách, miestnych komunikáciách a v ochrannom pásme národného parku aj po účelových komunikáciách, ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný.
(6) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke a s náhubkom.


Zoznam miest vyhradených na vykonávanie športových a rekreačných aktivít na území národného parku a jeho ochranného pásma a podmienky ich využívania

A.) Zjazdové lyžovanie a snoubording:
Na území národného parku je dovolené len v týchto vyhradených lyžiarskych areáloch:
1) Mlynky - Biele Vody
2) Dedinky
3) Dedinky – Dobšinská Maša
4) Vernár
5) Hrabušice - Zelená hora
6) Dobšinská Ľadová Jaskyňa , časť Dolka

B) Bežecké lyžovanie:
Je v národnom parku možné vykonávať na vyznačených bežeckých tratiach:
1) Mlynky - Biele Vody – Okrúhla jama – Havrania dolina – Mlynky
2) Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Na týchto tratiach je dovolený pohyb lyžiarov a vozidla na úpravu trate v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.
V národnom parku je pohyb na lyžiach okrem vyznačených bežeckých tratí dovolený len po vyznačených turistických chodníkoch.

C) Skalolezectvo:
Na území národného parku je dovolené len vo vyhradenom areáli Tomášovského výhľadu v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.

D) Ľadolezectvo:
Lezenie po ľadopádoch v národnom parku je dovolené v období od 1. decembra do 15. marca kalendárneho roka v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka vo vyhradených areáloch:
1) Suchá Belá – hlavný tok
3) Sokolia dolina – hlavný tok
4) Kláštorská roklina – hlavný tok
5) Letanovský mlyn
Po turistickom chodníku sa môže lezec pohybovať len zdola nahor, po ľadopáde je dovolený pohyb lezca aj zhora nadol.

E) Člnkovanie (bezmotorové a s elektromotorom):
V národnom parku je dovolené len na vodnej nádrži Palcmanská Maša okrem rýchlostných člnov.
Vyhliadkové jazdy na motorových člnoch na vodných nádržiach v národnom parku sú zakázané.

F) Stanovanie, táborenie a bivakovanie:
Je dovolené v národnom parku výhradne v areáloch kempingov:
1) Podlesok,
2) Čingov – Ďurkovec,
3) Dedinky
a v zastavanom území obcí.

G) Zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb:
Je dovolené na vytvorených ohniskách zabezpečených proti voľnému šíreniu ohňa vo vyhradených lokalitách v národnom parku a jeho ochrannom pásme za dodržania osobitných predpisov
Sú to vyhradené lokality:
a) areály kempingov Podlesok, Čingov – Ďurkovec, Dedinky
b) areály rekreačných stredísk: Čingov, Košiarny briežok, Podlesok, Dedinky, Dobšinská Maša,
Dobšinská Ľadová Jaskyňa m.č., Mlynky, Vernár
c) areály chát a chatových osád: Letanovský Mlyn, Kláštorisko, Konseif, Blajzloch, Hansjakubová,
Stratenská Píla, Piesky, Novoveská Huta - Rybníky, Geravy
d) zastavané územie obcí.

H) Vjazd a státie s motorovým a záprahovým vozidlom:

1. V národnom parku a jeho ochrannom pásme je dovolený vjazd a státie s motorovým a záprahovým vozidlom na cesty a miestne komunikácie s výnimkou zóny so zakázaným státím Hrabušická Píla - Sokol.
2. Vo vyhradených areáloch Košiarny briežok, Čingov, Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa m.č., Dedinky, Dobšinská Maša, Mlynky a Novoveská Huta - Rybníky je vjazd a státie s motorovým a záprahovým vozidlom dovolený aj na účelové komunikácie.
3. V národnom parku a jeho ochrannom pásme je dovolený vjazd a státie aj motorovým vozidlám, ktoré sú označené prenosným povolením, ktoré je vydávané Správou Národného parku Slovenský raj.

I) Parkovanie :
Vyhradené a označené parkoviská: Čingov, Čingov – Ďurkovec, Podlesok, Hrabušická Píla - osada, Dobšinská Ľadová Jaskyňa m. č., Dedinky – Hotel Priehrada, Dedinky – obec, Dobšinská Maša, Mlynky –Prostredný Hámor, Mlynky – Biele Vody, Košiarny briežok.

J) Používanie zariadení určených k reprodukcii hudby a hovoreného slova mimo uzavretých stavieb:
V národnom parku a jeho ochrannom pásme je možné používať zariadenia určené k reprodukcii hudby a hovoreného slova mimo uzavretých stavieb nasledovne:
1. Je dovolené
a) v zastavanom území obcí Dedinky, Dobšinská Maša, Dobšinská Ľadová Jaskyňa m.č., Stratená, Vernár, Novoveská Huta, Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce, Hranovnica, Spišské Bystré, Smižanská Maša
b) na futbalovom ihrisku vo Vernári
c) na futbalovom ihrisku v Mlynkách.
2. Je dovolené vo vyhradených areáloch s podmienkami, že
- neprekročia najvyššiu prípustnú hladinu 50 dB
- budú použité v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.
Sú to vyhradené areály:
a) rekreačné strediská Čingov, Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dedinky, Dobšinská Maša, Mlynky, Košiarny briežok, Čingov, Novoveská Huta – Rybníky.
b) údolné stanice lyžiarskych vlekov: Mlynky- Biele Vody, Dedinky, Dedinky – Dobšinská Maša, Vernár, Zelená hora, Mlynky, Spišské Bystré, Čingov - Ďurkovec.

K) Pohyb mimo turistických chodníkov:
Vo vyhradených rekreačných areáloch na území národného parku a v zastavanom území obcí v národnom parku je dovolený pohyb aj mimo vyznačených turistických chodníkov bez časového obmedzenia. Sú to vyhradené areály:
Košiarny briežok, Čingov, Letanovský Mlyn, Podlesok, Kláštorisko, Dobšinská Ľadová Jaskyňa m. č., Stratenská Píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušická Píla, Mlynky - Biele Vody.

Hranice vyhradených areálov pre možný pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických chodníkov.
V lokalite Hansjakubová je dovolené sa pohybovať po lesnej ceste v úseku od lesného skladu pri ceste III. triedy po mostík nad prítokom do nádrže Hansjakubová označenom informačnou tabuľou.

L) Špecifické podmienky využívania turistických chodníkov:
1. V sprístupnených roklinách vybavených technickými sprístupňujúcimi zariadeniami je dovolený pohyb len zdola nahor.
2. Sprístupnené rokliny v národnom parku môžu byť v prípade ich zaplavenia prívalovými vodami, pri iných živelných pohromách, pri ohrození ekosystémov, pri poškodení technických zariadení alebo nadmernej návštevnosti dočasne uzavreté. O dočasnom uzavretí rokliny budú návštevníci upozornení informačnou tabuľou na jej vstupe.
3. V sprístupnených roklinách je dovolený pohyb pri zamrznutí toku aj po dne rokliny.
4. Po zamrznutom toku Hornádu je pohyb dovolený. O schodnosti Prielomu Hornádu informuje tabuľa Horskej záchrannej služby na vstupných miestach v Hrdle Hornádu a Čingove.

M) Zber lesných plodov a rastlín:
V národnom parku je dovolený zber lesných plodov a rastlín, okrem chránených druhov uvedených v osobitnom predpise na miestach vyhradených areálov a vyznačených turistických a náučných chodníkoch.