Krajská hvezdáreň Žilina

Poloha
Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Žilina, Žilina

Krajská hvezdáreň popularizuje astronómiu, prírodné a technické vedy pre širokú verejnosť, predovšetkým detí a mládež, rôznymi formami kultúrno-výchovných podujatí a vykonáva odborno-pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

Medzi hlavné aktivity hvezdárne pre verejnosť napr. patria: prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre pedagógov, exkurzie na iné astronomické zariadenia - pozorovanie hviezdnej oblohy (každý piatok), pozorovania mimoriadnych úkazov a objektov - rôzne súťaže s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou - podujatia pre deti akými sú krúžková činnosť, letné tábory, sústredenia, pozorovacie expedície a praktiká - pre astronomicky vyspelých stredoškolákov sú organizované rôzne pozorovacie a vzdelávacie praktiká - výstavy a mimoriadne podujatia. Okrem toho hvezdáreň vykonáva aj poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied, spolupracuje s odbormi školstva a kultúry v kraji.

Súčasťou hvezdárne je prenosné digitálne planetárium, ktoré ponúka sférické premietanie vzdelávacích a zábavných programov s astronomickou a prírodovednou tematikou pre školské zariadenia. Ide o spôsob obohatiť výučbu v školách  zábavnou, atraktívnou a zážitkovou audiovizuálnou formou bez nutnosti cestovať so žiakmi mimo budovu školy. Prenosné digitálne planetárium tvorí nafukovacia kupola s kapacitou 25 - 30 osôb, ktorá má z vnútornej strany projekčné plátno. Program pozostáva z dvoch častí - prvá časť "Jednoduchá orientácia na oblohe" je doplnená o druhú, ktorá pozostáva z premietania školou zvoleného fulldome filmu. Doba premietania sa pohybuje v časovom rozmedzí 35 - 40 minút. 

Krajská hvezdáreň v Žiline má tri samostatné pracoviská: Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, pozorovateľňu na Malom diele v Žiline a pracovisko v Makovického dome v Žiline. Viac info Návštevné hodiny a rezervácie hvezdárne.


Najčastejšie otázky o atrakcii Krajská hvezdáreň Žilina

Uvedené vzdialenosti sú merané vzdušnou čiarou, skutočná dĺžka cesty môže byť iná.
Ktoré atrakcie sa nachádzajú v blízkosti?
1
3